E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Deklaracja dostępności

Opublikowano: środa, 23 IX 2020, 14:45

Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach

Centrum kształcenia w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-01-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-02-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie PDF, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
 • Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły
 • E-mail: poczta@ckziuchojnice.pl
 • Telefon: 523974916

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Chojnickiego
 • Adres: ul. 31 Stycznia 56
  89-600 Chojnice
 • E-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl
 • Telefon: 523966500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach, ul. Kościerska 11a, 89-600 Chojnice

Nieruchomość CKZiU składa się z dwóch budynków. Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ulicy Kościerskiej wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kolejne wejście od strony warsztatów jest umiejscowione na poziomie terenu. Do budynku drugiego prowadzą jedynie schody, w związku z czym nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze w budynku głównym większość pomieszczeń pozbawiona jest progów, a ciągi komunikacyjne są szerokie. Na piętro budynku, do części administracyjnej, prowadzą schody i nie są wyposażone w windę, a w sekretariacie nie ma obniżonej lady. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem administracji istnieje możliwość wezwania go przez obsługę szkoły. W szkole nie ma też oddzielnego pokoju dla niepełnosprawnych interesantów. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansza informacyjna), a informacji głosowych o rozkładzie pomieszczeń udzielają pracownicy obsługi. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych służących do obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących. Na parkingu nie zostały wyznaczone miejsca postojowe dla inwalidów. W budynku szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, z możliwością dostępu od strony sal dydaktycznych lub z pomocą pracownika obsługi poprzez bramę wjazdową stanowiska diagnostycznego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Raport GUS o stanie zapewniania dostępnościpodmiotu publicznego

Pobierz raport GUS© Copyright 2011 - 2023 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach